Část I.

Název, sídlo a postavení

§ 1

 

1.       Název : Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího (dále jen „Fond “).

2.       Fond  při své činnosti činí právní úkony pod názvem uvedeným v § 1 odst. 1 tohoto statutu.

 

§ 2

 

Sídlo Fondu je U Národní galerie 469, v Praze -  Zbraslavi, PSČ 156 00

 

§ 3

 

1.       Fond je právnickou osobou ve smyslu zák. č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění ( dále jen „nadační zákon“), sloužící k účelu a cílům , které jsou konkrétně vymezeny v části II. tohoto statutu.

2.       Fond byl dne 7. března 2007 zapsán do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu N, pod číslem 622 a bylo mu přiděleno identifikační číslo: 27655270.

3.       Fond je samostatnou právnickou osobou s plnou způsobilostí nabývat práv a povinností, jakož svým jménem vstupovat do právních vztahů.

4.       Fond se řídí všemi ustanoveními nadačního zákona, dalšími obecně závaznými předpisy a tímto statutem.

 

Část II.

Účel, cíl a poslání

 

§ 4

 

Účelem Fondu je všestranná podpora rozvoje společenských vědních oborů, zvláště takzvané integrované společenské vědy obsažené v literárním a vědeckém díle Jaroslava Krejčího, především v jeho knize: „Postižitelné proudy dějin“, a to zejména podporou badatelské, výzkumné, vydavatelské, nakladatelské, pedagogické a vzdělávací činnosti včetně vypisování grantů, poskytování stipendií, vypisování konkursních témat pro práce, vyhlašování a udělování cen.

 

Část III.

Majetek a jeho zdroje

 

§ 5

 

1.       Fond používá k dosahování účelu stanoveného v § 4 tohoto statutu všechen svůj majetek.

2.       Majetek Fondu ke dni jeho vzniku představují peněžité majetkové vklady zřizovatelů JUDr. Jaroslava Krejčího (40.000,- Kč) a Dr. Josefa Tomeše (1.000,- Kč) v celkové výši 41 000 Kč ( slovy čtyřicetjedentisíc korun českých).

3.       Majetek Fondu může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, movitými a nemovitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva a nesmí být ani předmětem jiného zajištění závazku.  

 

§ 6

 

1.       Fond jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví peníze, cenné papíry, movité a nemovité věci, jakož i majetková práva a jiné majetkové hodnoty, které svou povahou mohou přímo nebo zprostředkovaně sloužit obecně prospěšnému cíli a účelu Fondu.

2.       Majetek Fond získává zejména z těchto zdrojů:

-          výnosy majetku Fondu

-          dary a příspěvky tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob

-          odkazy fyzických a právnických osob

-          granty, dotace a subvence

-          loterie, tomboly a veřejné sbírky

-          příjmy z kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí pořádaných v souladu s účelem Fondu

 

Část IV.

Orgány Fondu

 

Správní rada

 

§ 7

 

1.       Správní rada Fondu ( dále jen „správní rada“) je nejvyšším a statutárním orgánem Fondu, který spravuje jeho majetek, řídí činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nespadají do působnosti jiných orgánů Fondu.

2.       Správní radu tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu.

3.       Funkční období členů správní rady je tříleté a počíná v prvém případě dnem zápisu Fondu do nadačního rejstříku, dnem 7. března 2007, v dalších případech dnem, kdy správní rada rozhodla o jejich zvolení.

4.       Pro funkční období členů správní rady se nepoužije ustanovení § 13 odst. 2 nadačního zákona.

5.       Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

 

§ 8

 

1.       Členství ve správní radě zaniká :

a)       uplynutím funkčního období,

b)       úmrtím,

c)       odvoláním, jestliže člen nesplňuje podmínky pro členství, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně nadační zákon, nadační listinu nebo statut Fondu,

d)       odstoupením na základě písemného projevu vůle doručeného Fondu, a to dnem doručení,

2.       Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, kterému začíná funkční období jeho zvolením a končí uplynutím tří let od data zvolení.

3.       Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Fond statutární orgán nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, jmenuje nové členy správní rady na návrh zřizovatele soud.

 

 

§ 9

 

1.       Správní rada se schází na svých pravidelných jednáních nejméně dvakrát ročně .

2.       Jednání správní rady svolává, řídí a jeho pořad určuje předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen správní rady, poté další člen správní rady podle abecedního pořadí v seznamu členů správní rady.

3.       Pokud o to písemně požádá revizor Fondu, je předseda správní rady povinen svolat do 30 dnů mimořádné zasedání správní rady.

4.       Termín a program jednání se oznamuje členům správní rady písemnou pozvánkou rozeslanou nejpozději 10 dnů přede dnem jeho konání. Místo, datum a hodina jednání musí být určeny tak, aby vyhovovaly většině členů správní rady.

5.       Správní rada je schopna se usnášet je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů správní rady. K platnému rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

6.       K jednání správní rady je pravidelně zván revizor Fondu; musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

7.       Z jednání správní rady se pořizuje zápis. Ten podepisují předsedající a zpracovatel zápisu. Doručuje se všem členům správní rady a revizorovi Fondu. Jedno vyhotovení se zakládá do archivu Fondu.

8.       Správní rada může interním předpisem stanovit další podrobnější procesní pravidla upravující jednání správní rady, např. metodu „per rollam“, nebo jiné způsoby rozhodování správní rady .

 

§ 10

 

1. Do výlučné působnosti správní rady patří :   

a)       Vydávat statut a rozhodovat o jeho změnách

b)       schvalovat rozpočet a jeho změny;

c)       schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“);

d)       rozhodovat o sloučení Fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací;

e)       volit nové členy správní rady;

f)         volit nového revizora Fondu;

g)       odvolávat členy správní rady a revizora, pokud přestanou splňovat podmínky členství nebo funkce;

h)       volit a odvolávat předsedu správní rady;

i)         stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora Fondu;

j)         rozhodovat o použití prostředků Fondu;

k)       rozhodovat o zřízení pomocných a poradních orgánů Fondu;

l)         schvalovat interní předpisy Fondu;

m)     rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí, pokud nejsou zákonem nebo tímto statutem přeneseny na jiné orgány.

 

2. Ve všech věcech Fondu jedná a podepisuje předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně. Za Fond se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu Fondu připojí svůj podpis předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.

 

Revizor

 

§ 11

 

1.       Revizor Fondu ( dále jen „revizor“) je kontrolním orgánem Fondu, kterého volí správní rada na funkční období tří let.

2.       Revizor zejména

a)       kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Fondem;

b)       přezkoumává řádnou účetní závěrku a výroční zprávu;

c)       dohlíží na to, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadace;

d)       upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění;

e)       nejméně jedenkráte ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;

3.       Revizor je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti oprávněn zejména

a)       nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Fondu;

b)       zúčastnit se jednání správní rady;

c)       svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

 

 

Část V.

Použití majetku, náklady a nadační příspěvky

 

§ 12

 

1.       Majetek Fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině a v tomto statutu jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou Fondu.

2.       Náklady Fondu související se správou Fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Fondu, náklady na propagaci účelu Fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora.

3.       Celkové roční náklady související se správou Fondu nesmí převýšit 40 % majetku Fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

 

§ 13

 

1.       Nadační příspěvek lze poskytnout pouze na základě rozhodnutí správní rady, a to:

fyzickým a právnickým osobám, zejména studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, badatelům, spisovatelům a jiným publicistům, nakladatelstvím, vydavatelstvím, a pedagogickým, vzdělávacím a vědeckým institucím.

2.       Nadační příspěvek musí být poskytnut v souladu s účelem Fondu uvedeným v § 4 tohoto statutu, a to na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy konkrétní vymezení účelu poskytnutí nadačního příspěvku a závazek osoby, které byl nadační příspěvek poskytnut, že v případě nedodržení zákonných a smluvních podmínek nadační příspěvek vrátí nebo vrátí náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Fondem.

3.       Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů Fondu, revizorovi, zaměstnancům Fondu ani osobám blízkým členům správní rady a revizorovi.

4.       Na nadační příspěvek není právní nárok.

 

Část VI.

Účetnictví a výroční zpráva

 

§ 14

 

1.       Fond vede účetnictví ve smyslu § 24 odst. 1 nadačního zákona a podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a navazujících předpisů.

2.       Náklady související se správou Fondu se vedou odděleně od nadačních příspěvků.

3.       Řádná účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných Fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek Fondu je vyšší než 3 000 000,-Kč.

 

§ 15

 

1.       Fond vypracovává podle pravidel, stanovených nadačním zákonem, výroční zprávu nejpozději do pěti měsíců po skončení hodnoceného období, kterým je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba ode dne zápisu Fondu do nadačního rejstříku Městského soudu v Praze do konce kalendářního roku.

2.       Výroční zpráva obsahuje minimálně náležitosti stanovené nadačním zákonem (§ 25 odst. 2)

3.       Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u rejstříkového soudu.

4.       Každý má právo v sídle Fondu do výročních zpráv nahlížet, činit si z nich výpisy a opisy.

5.       Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je Fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

 

 

Část VII.

Ustanovení společná a závěrečná

 

§ 16

 

1.       Změna statutu je možná pouze písemnou formou.

2.       Není-li v tomto statutu uvedeno jinak, řídí se právní poměry Fondu obecně závaznými předpisy, zejména nadačním zákonem.

3.       Tato listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení slouží pro potřebu rejstříkového soudu.

4.       Tento statut byl vydán a schválen na zasedání správní rady dne 12. června 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                           ………………………………………

     Dr. Miroslav Krupička,                                                    Dr. Hana Katrňáková,

       člen správní rady                                                           členka správní rady

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                               ………………………………………

                                                            Dr. Josef Tomeš,

                                                         předseda správní rady